Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

História

Naše SOU obchodné začalo svoju činnosť 1. septembra 1977 s cieľom zjednotiť teoretické vzdelávanie učňov s ich praktickou prípravou a súčasne aj mimoškolskou výchovou. Rozhodnutím podniku POTRAVINY Bratislava a po schválení MŠ SSR bolo zriadené Odborné učilište obchodné, predchodca nášho SOU.

Základom budúceho učilišťa sa stalo 19 odčlenených tried prvého až tretieho ročníka Učňovskej školy obchodnej na Schiffelovej ulici v Bratislave učebného odboru predavač, predavačka potravinárskeho tovaru. Na novozriadené odborné učilište prešlo aj 13 učiteľov, ktorí spolu s 579 žiakmi začali písať históriu našej školy.

Nové odborné učilište (OU) v prvom školskom roku 1977/78 nemalo vlastnú budovu, preto vyučovanie muselo byť zabezpečované v náhradných priestoroch odborného učilišťa Pozemné stavby na Šmidkeho ulici, a to iba v odpoludňajších hodinách od 13,30 - 18,50 hod. Praktické vyučovanie malo svoje sídlo na Hrachovej ul. v Prievoze. Toto obdobie bolo náročné pre žiakov i pedagógov.

Vedúcou odborného učilišťa bola Emília Miškayová, zástupkyňa vedúcej pre teoretické vyučovanie Ing. Dorota Rusková, zástupkyňa vedúcej OU pre odbornú výchovu Anna Omyliaková a zástupkyňa vedúcej OU pre mimoškolskú a mimopracovnú výchovu Lena Mesjarová. Učilište zabezpečovalo prípravu žiakov aj pre podnik ZDROJ. Súčasne sa uskutočňovali na učilišti aj kurzy pre dospelých s cieľom získať výučný list, ďalej kurz pre operátorov skladu a kurzy pre vedúcich predajní, organizované v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu obchodu v Nitre.

Cieľom všetkých zainteresovaných pracovníkov bolo vyriešiť hlavne priestorové problémy školy, čo sa aj podarilo a 1. septembra 1978 sa začalo vyučovať už vo vlastnej budove na Pavlovičovej č. 3 v Bratislave. Zmenil sa aj názov učilišťa na Odborné učilište podniku ZDROJ Bratislava.

Postupne sa zvyšoval počet žiakov, tried i nových učebných a študijných odborov, až napokon stará 60-ročná budova prestala vyhovovať zvýšeným nárokom na výučbu. V roku 1984 sa začalo s výstavbou novej, modernej školskej budovy. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. septembra 1990, a tak stredné odborné učilište obchodné získalo mimoriadne dobré podmienky na ďalšie skvalitňovanie vyučovacieho procesu a komplexnej prípravy žiakov na povolanie.

Pri svojom vzniku odborné učilište pripravovalo žiakov v 3-ročnom učebnom odbore predavač, predavačka potravinárskeho tovaru so zameraním na potraviny, mäso a zeleninu. K tomuto učebnému odboru postupne pribúdali aj ďalšie zamerania, a to na rozličný tovar, drogériový tovar, hodiny a klenoty.

V spojitosti s uzákonenou zmenou postavenia odborných učilíšť v rámci siete všetkých stredných škôl dostalo naše OU nový názov Stredné odborné učilište obchodné.

Do funkcie riaditeľa SOU bol od 1. augusta 1982 menovaný PhDr. Miroslav Malík.

So zlepšením podmienok sa zvyšuje aj počet nových odborov, v školskom roku 1982/83 sa začala výučba v novom 4-ročnom študijnom odbore ekonóm obchodnej prevádzky so zameraním na potravinársky tovar. Výučba v ňom pokračuje dodnes, od školského roku 1992/93 pod zmeneným názvom - obchodný pracovník, obchodná pracovníčka. Rozšírilo sa aj jeho zameranie na rozličný tovar.

Keď v roku 1985 zanikli stredné školy pre pracujúcich, ich úlohu prevzali stredné odborné učilištia a u nás sa začala výučba formou štúdia popri zamestnaní v 2-ročnom študijnom odbore prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný obchod.

Intenzívny rozvoj nášho učilišťa nastal od školského roku 1990/91, keď sme sa presťahovali do novej budovy Na pántoch 9 v Bratislave. Súčasťou SOU sa stala aj 4-ročná dievčenská odborná škola, ktorá sa po troch rokoch odsťahovala do vlastnej budovy v Petržalke. Po delimitácii nám pribudol nový 4-ročný študijný odbor kníhkupec, kníhkupkyňa zo Stredného odborného učilišťa chemického na Vranovskej ulici v Bratislave.

V školskom roku 1992/93 bol na SOU zavedený nový 3-ročný učebný odbor kuchár čašník, kuchárka servírka so zameraním na obsluhu a na prípravu jedál. O tri roky sa počet odborov rozšíril o 3-ročné učebné odbory cukrár, cukrárka a aranžér, aranžérka, ako aj o 3-ročný experimentálny učebný odbor hostinský, hostinská. V 2-ročnom nadstavbovom študijnom odbore popri zamestnaní pribudol ďalší študijný odbor spoločné stravovanie. V školskom roku 1995/96 dostali možnosť pokračovať v štúdiu v tomto odbore aj najlepší z našich prvých absolventov učebného odboru kuchár čašník, kuchárka servírka.

Od 1. septembra 1996 sme overovali experimentálne 2-roč-né nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov SOU, uskutočňované dennou formou s názvom podnikanie v remeslách a službách. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

V školskom roku 1997/98 sme začali s experimentálnou stupňovitou prípravou žiakov v učebnom odbore obchodná prevádzka. Štúdium trvá 2+1+2 roky. Najlepší žiaci môžu po troch rokoch štúdia a získaní výučného listu pokračovať v štúdiu dennou formou ďalšie dva roky a ukončiť ho maturitnou skúškou.

Zavedením nových učebných a študijných odborov sa počet žiakov, tried, ako aj pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy podstatne zvýšil.