Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Možnosti štúdia na SOŠ HSaO, Na pántoch 9 

Máte dieťa, ktoré je žiakom deviateho ročníka základnej školy?

Hľadáte preň školu po ktorej absolvovaní nebude mať problém s uplatnením sa v praxi?

Stavte na odborné vzdelávanie!

 

Na našej škole môžu žiaci študovať v riadnom dennom štúdiu v 4 a 5 ročných študijných odboroch, 3 -ročných učebných odboroch

 

4-ročné študijné odbory (maturita + výučný list):

6432 K 00  pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

         •    ovláda pre v hotelierstve a cestovnom ruchu,
         •    ovláda administratívne práce, obslužné činnosti, ekonomicko-právne aspekty podnikania,
         •    služby v cestovnom ruchu,
         •    manažment ubytovacích, dopravných a stravovacích služieb,
         •    ovláda gastronómiu, technológiu prípravy jedál,
         •    techniku obsluhy a celkovú prevádzku hotela
         •    ovláda prácu na všetkých úsekoch cestovného ruchu,
         •    uplatnenie: odborník so širokým profilom, adaptabilný, schopný tímovej práce  v hoteloch, službách, cestovnom ruchu, verejnej správe, cestovných kanceláriách. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

6444 K 00  čašník, servírka

          •    ovláda techniku obsluhy, pozná suroviny a nápoje,
          •    uplatňuje gastronomické pravidlá, technologické postupy bežných jedál,
          •    dodržiava zásady bezpečnosti a hygieny pri práci, vie odborne a kultivovane komunikovať, ovláda prácu s počítačom,
          •    uplatnenie : čašník, hlavný čašník, barman, somelier, manažér. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdiu na vysokých školách.

6445 K 00  kuchár

         •    ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technologické postupy ich výroby,
         •    uplatňuje estetický vkus, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
         •    vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda prácu s počítačom,
         •    uplatnenie : ako kvalifikovaný odborník v oblasti spoločného stravovania a taktiež ako samostatne činná osoba. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdiu na vysokých.

učebné odbory (3-ročné s výučným listom):

2964 H 00  cukrár, cukrárka

           •    ovláda práce spojené s prípravou cukrárskych výrobkov, pozná príslušné normy, suroviny, materiály a pomocné látky vo výrobnom procese,
           •    dokáže obsluhovať technologické strojné zariadenia, viesť výrobnú dokumentáciu, skladovať a expedovať  hotové výrobky, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
           •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  živnostník, taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

6444 H 00  čašník, servírka

           •    ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,
           •    pozná a uplatňuje gastronomické pravidlá, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
           •    má kultivované a spoločenské správanie , vie odborne komunikovať so zákazníkom,
           •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

6445 H 00  kuchár

          •    ovláda práce spojené s prípravou pokrmov pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,
          •    pozná základné receptúry a  technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
          •    má kultivované a spoločenské správanie , vie odborne komunikovať so zákazníkom,
          •    uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

Okrem kvalitného vzdelávania pod vedením skúseného kolektívu učiteľov a majstrov odborného výcviku ponúkame prax v kvalitných hoteloch, ubytovanie v školskom  internáte, ktorý je súčasťou školy, ale aj bohaté možnosti v oblasti mimoškolských aktivít. So žiakmi pracujeme systematicky aj v čase mimo vyučovania (krúžky, možnosti doučovania, športové aktivity).


Pre absolventov SOŠ HSaO, ktorí absolvovali niektorý učebný odbor a chcú si zvýšiť kvalifikáciu, ponúkame možnosť získať maturitu v dennej forme nadstavbového štúdia (2-ročné, štúdium, žiak musí byť absolventom UO) v nasledujúcich odboroch:

6403 L 00  podnikanie v remeslách a službách

         •    zvláda práce spojené s riadením a organizáciou malého a stredného podniku v oblasti remesiel a služieb,
         •    má poznatky o technickom vybavení, údržbe, hygiene, ovláda prácu s počítačom,
         •    má poznatky o práci so strojným zariadením a technickým vybavením prevádzok,
         •    vie samostatne pracovať s technologickými normami a zostavovať kalkulácie,
         •    rozšírenie  a prehlbovanie  odborných poznatkov pre získanie úplného stredného odborného vzdelania.  Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

6411 L 00  prevádzka obchodu

         •    zvláda práce spojené s riadením a organizáciou obchodnej prevádzky,
         •    má poznatky o technickom vybavení, údržbe, hygiene, ovláda prácu s počítačom,
         •    má poznatky o práci so strojným zariadením a technickým vybavením prevádzok,
         •    vie samostatne pracovať s technologickými normami a zostavovať kalkulácie,
         •    rozšírenie  a prehlbovanie  odborných poznatkov pre získanie úplného stredného odborného vzdelania.  Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

6421 L 00  spoločné stravovanie

         •    zvláda práce spojené s riadením a organizáciou zariadení spoločného stravovania, 
         •    má poznatky o technickom vybavení, údržbe, hygiene, ovláda prácu s počítačom,
         •    má poznatky o práci so strojným zariadením a technickým vybavením zariadení spoločného stravovania,
         •    vie samostatne pracovať s technologickými normami a zostavovať kalkulácie,
         •    rozšírenie a prehlbovanie  odborných poznatkov pre získanie úplného stredného odborného vzdelania. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Pracujete a potrebujete si zvýšiť kvalifikáciu? Aj pre Vás máme riešenie, ktoré Vás finančne nezruinuje! Absolventom učebných odborov ponúkame možnsť získať maturitu externou formou nadstavbového štúdia (3-ročné, štúdium, žiak musí byť absolventom UO) v nasledujúcich odboroch:

6403 L 00  podnikanie v remeslách a službách

6421 L 00  spoločné stravovanie

Zoznam odborov, ktorých absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba: 2439 2 – lakovník,

31 Textil a odevníctvo: 3146 2 01 – tkáč – plošné textílie, 3148 2 – gubár, 3151 2 – pletiar, 3152 2 – krajčír, 3152 2 01 – krajčír – pánske odevy, 3152 2 02 – krajčír – dámske odevy, 3152 2 03 – krajčír – univerzálne šitie odevov

32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi: 3250 2 – remenár sedlár, 3251 2 – kožušník, 3251 2 02 – kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov, 3274 2 07 – obuvník – výroba zvrškov a spodkov, 3274 2 08 – obuvník – výroba spodkov

33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov: 3355 2 – stolár, 3356 2 – spracovateľ prírodných pletív, 3370 2 – čalúnnik

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia: 3661 2 – murár, 3663 2 – tesár, 3664 2 – železobetonár, 3665 2 štukatér, 3668 2 – montér suchých stavieb, 3672 2 – kamenár, 3673 2 – kachliar, 3675 2 – maliar, 3676 2 – izolatér, 3678 2 – inštalatér, 3679 2 – sklenár, 3680 2 – podlahár, 3684 2 – strechár, 3688 2 – kominár

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby: 6424 2 – manikér, pedikér; 6444 2 – čašník, servírka; 6445 2 – kuchár, 6451 2 – aranžér, 6452 2 – fotograf, 6453 2 – knihár, 6456 2 – kaderník, 6460 2 – predavač, 6475 2 – technicko-administratívny pracovník, 6489 2 – hostinský, hostinská

85 Umenie a umeleckoremeselná výroba: 8541 2 – umelecký kováč a zámočník, 8545 2 zlatník a klenotník, 8551 2 umelecký štukatér, 8555 2 – umelecký rezbár, 8557 2 – umelecký stolár, 8559 2 – umelecký čalúnnik a dekoratér, 8564 2 – umelecký smaltér, 8571 2 – umelecká vyšívačka, 8573 2 – umelecký keramik, 8582 2 – umelecký krajčír