Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Žiakom a rodičom

Prijímacie konanie 2021/2022

Kritériá prijímania na šk. rok: 2021/2022
S úpravami na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 23. februára 2021

Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na SOŠ HSaO Na pántoch 9, Bratislava

v školskom roku 2021/2022

prijímacie konanie na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 27. januára 2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 23. februára 2021.

Bol schválený pedagogickou radou školy a umožňuje prijatie 88 žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 do štyroch tried v nasledujúcej štruktúre:

Kód

Študijný odbor

Vyuč. jazyk

Počet žiakov

6323 K 00

hotelová akadémia

SJ

18

6432 K 00

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

SJ

20

6444 K 00

čašník, servírka

SJ

10

6445 K 00

kuchár

SJ

10

Kód

Učebný odbor

Vyuč. jazyk

Počet žiakov

2964 H 00

cukrár

SJ

6

6444 H 00

čašník, servírka

SJ

8

6445 H 00

kuchár

SJ

16

 

1. Predpoklady prijatia

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania (študijné odbory) a stredného odborného vzdelávania (učebné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil 9. ročník ZŠ), splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.

2. Prijímacie skúšky

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a POP platných pre školský rok 2020/2021.

Prihlášky uchádzačov na štúdium budú doručené najneskôr do 16. apríla 2021.

Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom ZŠ cez školský informačný systém, alebo v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

2.2. Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie pohovory sa budú konať:

v prvom termíne prvého kola 3. mája 2021 a podľa potreby s ohľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

v druhom termíne prvého kola 10. mája 2021 a podľa potreby s ohľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Pozvánka s organizačnými pokynmi na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr 23. apríla 2021 pre obidva termíny.

 

3. Kritériá pre prijatie do študijných odborov s dĺžkou štúdia  päť rokov

Kritériá uvedené v tejto časti sa vzťahujú na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia s dĺžkou štúdia s dĺžkou štúdia päť rokov

    1. Prijatie bez prijímacej  skúšky

Žiak, ktorý dosiahol v ostatných dvoch rokoch celkový prospech „prospel s vyznamenaním“ a súčasne v rovnakom období dosiahol  priemer 1,00.

    1. Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí  na základe súčtu bodov:

B.1. za výsledky prijímacích testov

         Žiaci vykonajú prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a test z vybraného cudzieho jazyka (CUJ z nasledujúcich jazykov: ANJ, RUJ, NEJ).

V každom z testov môže žiak získať maximálne 100 bodov. Do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započítajú s váhou 1,00. Výpočet výsledku bude teda realizovaný nasledovne:

Výsledok testu SJL × 1,00

Výsledok testu CUJ × 1,00

B.2. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený na základe nasledujúcich výsledkov:

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu SJL – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené SJL 7/8

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu CUJ – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené CUJ 7/8

Priemer všetkých známok z predmetu SJL počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-SJL

Priemer všetkých známok z predmetu CUJ počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-CUJ

         Každý z vyššie uvedených čiastkových výsledkov bude do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započítaný s váhou 0,50.

         Posledným hodnoteným parametrom je priemer všetkých známok žiaka počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške, prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-ZS, ktorý bude do celkového hodnotenia zarátaný s váhou 1,00.

         Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre študijný odbor s dĺžkou štúdia päť rokov):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre študijné odbory

6323 K, 6432 K, 6444 K a 6445 K

Kritérium

Test SJL

Test CUJ

SJL 7/8

CUJ 7/8

P-SJL

P-CUJ

P-ZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

100

100

100

100

 

Váha

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

 

Body po aplikovaní váh

100

100

50

50

50

50

100

500

 

            Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

            V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov v položke Test SJL

c/ získal väčší počet bodov v položke Test CUJ

         V prípade, že nebude možné uskutočniť prijímacie testy v prezenčnej forme, budú výsledky prijímacích testov nastavené na hodnotu 0 všetkým prihláseným žiakom.

 

4. Kritériá pre prijatie do študijných odborov s dĺžkou štúdia  štyri roky

Kritériá uvedené v tejto časti sa vzťahujú na študijný odbor 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, 64444 K čašník, servírka a 64444 K kuchár, teda všetky odbory s dĺžkou štúdia štyri roky.

  1. Prijatie bez prijímacej  skúšky

Žiak, ktorý dosiahol v ostatných dvoch rokoch celkový prospech „prospel s vyznamenaním“ a súčasne v rovnakom období dosiahol  priemer 1,00.

  1. Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí  na základe súčtu bodov:

B.1. za výsledky prijímacích testov

         Žiaci vykonajú prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a test matematiky (MAT).

V každom z testov môže žiak získať maximálne 100 bodov. Do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započítajú s váhou 1,00. Výpočet výsledku bude teda realizovaný nasledovne:

Výsledok testu SJL × 1,00

Výsledok testu MAT × 1,00

B.2. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený na základe nasledujúcich výsledkov:

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu SJL – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené SJL 7/8

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu CUJ – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené MAT 7/8

Priemer všetkých známok z predmetu SJL počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-SJL

Priemer všetkých známok z predmetu MAT počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-MAT

         Každý z vyššie uvedených čiastkových výsledkov bude do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započítaný s váhou 0,50.

         Posledným hodnoteným parametrom je priemer všetkých známok žiaka počas štúdia na ZŠ`. Priemer za celkový prospech žiaka na ZŠ  - P-ZS bude v prijímacom konaní hodnotený ako priemer priemerov všetkých predmetov okrem výchov uvádzaných v prihláške. Za priemer bude žiakom pridelené bodové ohodnotenie s maximálnym počtom 100 bodov (priemer 1,0). Výsledný bodový zisk bude započítaný do výsledku prijímacieho konania s váhou 1,0.

         Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre študijný odbor s dĺžkou štúdia štyri roky):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre študijné odbory

6432 K, 6444 K a 6445 K

Kritérium

T-SJL

T-MAT

SJL 7/8

Z 7/8

P-SJL

P-Z

P-ZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

100

100

100

100

 

Váha

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

 

Body po aplikovaní váh

100

100

50

50

50

50

100

500

 

            Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

            V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov v položke Test SJL

c/ získal väčší počet bodov v položke Test CUJ

         V prípade, že nebude možné uskutočniť prijímacie testy v prezenčnej forme, budú výsledky prijímacích testov nastavené na hodnotu 0 všetkým prihláseným žiakom.

 

5. Kritériá pre prijímacie konanie do učebných odborov s dĺžkou štúdia tri roky

Ostávajú v platnosti podľa pôvodného dokumentu, teda nasledovne.

Nižšie uvedené kritéria sa vzťahujú na učebné odbory s dĺžkou štúdia tri roky:

2964 H – cukrár,

6444 H – čašník, servírka,

6445 H – kuchár.

Záujemcovia o štúdium v menovaných učebných odboroch budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok.

A. Bez prijímacích skúšok

Uchádzači budú prijímaný na základe nižšie definovaných kritérií.

A.1. za prospech na ZŠ

         Prospech žiaka na ZŠ bude v prijímacom konaní hodnotený na základe nasledujúcich výsledkov:

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu SJL – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené SJL 7/8

Lepšia zo známok na koncoročnom vysvedčení žiaka v 8., alebo 7. ročníku z predmetu CUJ – prepočítaná na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené MAT 7/8

Priemer všetkých známok z predmetu SJL počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-SJL

Priemer všetkých známok z predmetu MAT počas štúdia na ZŠ uvádzaných v prihláške – prepočítaný na body s maximálnym počtom bodov 100, vo výpočte označené P-MAT

         Každý z vyššie uvedených čiastkových výsledkov bude do celkového hodnotenia prijímacieho konania sa žiakovi započítaný s váhou 0,50.

Priemer za celkový prospech žiaka na ZŠ  - P-ZS bude v prijímacom konaní hodnotený ako priemer priemerov všetkých predmetov okrem výchov uvádzaných v prihláške. Za priemer bude žiakom pridelené bodové ohodnotenie s maximálnym počtom 100 bodov (priemer 1,0). Výsledný bodový zisk bude započítaný do výsledku prijímacieho konania s váhou 1,0.

Prehľad bodovacieho systému a aplikácie váh pre jednotlivé časti hodnotenia žiaka v priebehu prijímacieho konania (pre učebné odbory s dĺžkou štúdia tri roky):

Bodové hodnotenie prijímacieho konania pre učebné odbory

2964 H, 6444 H6445 H

Kritérium

SJL 7/8

MAT 7/8

P-SJL

P-MAT

P-ZS

SPOLU

Max. bodov

100

100

100

100

100

 

Váha

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

 

Body po aplikovaní váh

50

50

50

50

100

300

 

B. Ďalšie podmienky prijatia – zdravotné požiadavky :

B.1. Základným predpokladom pre prijatie je dobrý zdravotný stav uchádzačov, ktorý im umožní vykonávať  i manuálnu prácu

B.2. Uchádzači nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému a vážnejšími chybami reči.

B.3. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, alebo vážne psychické poruchy.

B.4. v prípade zmenenej zdravotnej spôsobilosti je potrebný súhlas posudkovej komisie.

 

6. Prijatie uchádzačov

Riaditeľka SOŠ HSaO, Na pántoch  9 rozhodne o prijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania vyhodnotených podľa kritérií pre jednotlivé odbory štúdia špecifikovaných v bodoch 3. ÷ 5. Výsledky dosiahnuté jednotlivými uchádzačmi budú zoradené podľa zisku bodov a bude určené poradie.

Výsledky budú vyhodnotené pre každý odbor štúdia samostatne, pričom v každom odbore budú prijatí uchádzači, ktorí sa v poradí umiestnia na:

1. ÷ 18. mieste v študijnom odbore - 6323 K hotelová akadémia

1. ÷ 20. mieste v študijnom odbore - 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

1. ÷ 10. mieste v študijnom odbore - 6444 K čašník, servírka

1. ÷ 10. mieste v študijnom odbore - 6445 K kuchár

1. ÷ 6. mieste v učebnom odbore - 2964 H cukrár

1. ÷ 8. mieste v učebnom odbore - 6444 H čašník, servírka

1. ÷ 16. mieste v učebnom odbore - 6445 H kuchár

B. Ďalšie podmienky prijatia – zdravotné požiadavky :

B.1. Základným predpokladom pre prijatie je dobrý zdravotný stav uchádzačov, ktorý im umožní vykonávať  i manuálnu prácu

B.2. Uchádzači nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému a vážnejšími chybami reči.

B.3. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, alebo vážne psychické poruchy.

B.4. V prípade zmenenej zdravotnej spôsobilosti je potrebný súhlas posudkovej komisie.

 

7. Všeobecné ustanovenia

1.  Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.

2.  Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške).

3.  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami budú posudzovaní osobitne v zmysle zákona s prihliadnutím na špecifické požiadavky príslušnej profesie, na ktorú sa bude žiak pripravovať. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.

4.  Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zohľadnení uvedených kritérií a zverejnení zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy www.sos-panty.sk, alebo na výveske školy najneskôr do 20. mája 2021.

5.  Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka, alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je najneskôr do 20. mája 2021.

6.  Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje:

a.    cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),

b.    odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,

c.    poštou na adresu strednej školy

d.    alebo do elektronickej schránky strednej školy.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

7.  Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorého zákonní zástupcovia sa v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolali proti rozhodnutiu riaditeľky o neprijatí. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8.     V prípade, že škola v 1. kole nenaplní predpísaný počet žiakov, vyhlási riaditeľka školy 2. kolo prijímacích pohovorov, o čom bude informovať na webovej stránke školy.

9.     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

 

 

V Bratislave 26. februára 2021

Ing. Mária Katreniaková    .

 Riaditeľka SOŠ HSaO      .